חוק המכר דירות הבטחת. חוק המכר (דירות),

במקרה בו הקבלן יקלע לקשיים כלכליים ויוכרז כפושט רגל או לחילופין, במקרה בו הקבלן לא ישלים את בניית הדירה, רוכש הדירה, שהשקיע את מירב כספו בנכס היקר ללבו, עלול למצוא עצמו ללא דירה וללא כסף כל זה חייב להימצא גם בחוזה שתחתמו עליו
על מה חשוב לשים לב כשרוכשים דירה? המהלך עוזר לשיפור רמת הבקרה על חברת הניהול כמו כן, ניתן לבדוק תכנון של פסי רכבת רכבת קלה או רכבת ישראל , ומיקום תחנות אוטובוס

מספר שקעי חשמל, מפסקים, גובה הקרמיקה בחדרי הרחצה ועוד.

מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן (זכות)
בהתאם להוראות חוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות , התשל"ה-1974 להלן — החוק , הרינו להודיעכם ולהתחייב כדלקמן: ככל שזכויות המוכר במקרקעין משועבדות לטובתנו או שניתנה התחייבות לשעבודן לטובתנו להלן — השעבוד , אנו מתחייבים כי השעבוד לא ימומש מתוך הדירה בהתקיים כל אלה: 1
ערבות חוק מכר
אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות: 1
Mydira ערבות חוק מכר משופרת
יחד עם זאת, מבירור שנערך עם משרד הבינוי והשיכון, לא קמה ליזם החובה לאפשר שינויים אולם, מקום בו הוסכם על כך שניתן לבצע שינויים אזי במקרה זה גם קמה החובה לפרט מחירים
ניתן למצוא פירוט בדבר זכויות הבנייה הקיימות באזור, מס' יחידות הדיור ליחידת שטח, קווי הבניין, אחוזי הבנייה, שטחים עיקריים ושטחי שירות, תכסית הקרקע, גובה הבניין ושטחי בנייה למרתפים, מקומות לחניה, הנחיות בנייה באבן או בנייה בציפוי טיח וכו' במקרה כזה, יש להגיש נגד הקבלן תלונה אצל הממונה על חוק המכר, בגין אי-קבלת בטוחה
אזורי בילוי ותעשיה מחד, בניית הדירה בקרבת אזור בילוי תאפשר נגישות ללא רכב למוקדי הבילוי, דבר המהווה יתרון אך מאידך, גם ישפיע מאד על הרעש באזור בשעות הלילה לרוב, נהוג לקבוע כי מועד המסירה הינו X חודשים ממועד תחילת הבנייה וכאן נשאלת השאלה, מהו אותו מועד הנהוג להיקרא "תחילת הבנייה"? מומלץ לשלם לחברת הניהול מדי חודש במרוכז על ידי הנציגות ולא בצ'קים דחויים לכל השנה

תקופת אחריות — מתחילה עם סיום תקופת הבדק, ונמשכת 3 שנים.

תיקון מס' 9 לחוק מכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
עוד חשוב לומר כי מצגים אלו עשויים להוות בסיס אפשרי לתביעות המבוססות על עילות טרום התקשרות חוזית כגון: הטעייה, חוסר תום לב במשא ומתן, מצג שווא רשלני וכיו"ב
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
כמובן שכל מקרה לגופו אך, מניסיוני, אלו השכיחים ביותר
תיקון מס' 9 לחוק מכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
אציג את כל אותם נושאים שחשוב לשים עליהם דגש בשלב המשא ומתן
מנגד, הפרה יסודית היא לכשעצמה עילה לביטול חוזה והדברים נכונים כמובן גם באשר להפרת חוזה של רכישת דירה מקבלן על כן, המלצתי היא לקבוע מועד מדויק, מדיד וידוע מראש אשר ממנו נתחיל למנות את מספר החודשים לקראת מועד המסירה
ככל שהקביעה החוזית ברורה ומפורשת בין המוכר לקונה כי אין כל אפשרות לשינויים, לא חלים כלל בין הצדדים החלקים הנוגעים לשינויים בטופס המפרט וממילא אין מקום למלאם למרבה הצער חל איחור במסירת הדירה

לכן, רוכש הדירה אינו צריך להסתפק בכך שהקבלן מסר לו צילום או שלח לו בפקס עותק של הערבות, אלא עליו לקבל תמיד אך ורק את טפסי הערבות המקוריים.

25
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
א לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר בסעיף זה — המועד החוזי , זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה: ג תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן א , השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71 ב 1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם
ערבות חוק מכר
ליווי פיננסי לפרויקט חוק המכר דירות דן גם בכללים החלים על הקבלן ועל המוסד הפיננסי המממן את הפרויקט
Mydira ערבות חוק מכר משופרת
בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, אציין כי לא כל ליקוי או אי התאמה מצדיקים את אי קבלת הדירה וסירובו של הרוכש לקבל את החזקה בדירה במועד