תקנון הכנסת. הכנסת כרשות מחוקקת

היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע הסתיימה התקופה המנויה בסעיפים 41 או 42ג ב או ו לחוק-יסוד: הכנסת ביום מנוחה, יידחה סיומה ליום שלאחר מכן שאינו יום מנוחה בשעה 10:00; לעניין זה, "יום מנוחה" — שבת או מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
בבית הכני"ס לא תונהג מכירת מקומות ישיבה למשך השנה או לתקופות אחרות זמנה: עם זמן הדלקת הנרות

ב משהצהיר יושב ראש הכנסת או יושב ראש הכנסת בפועל את הצהרת האמונים, ייקראו בפני המליאה מזמור קכ"ב בתהלים וקטעים מתוך ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המופיעים בתוספת.

15
תקנון הכנסת מתחדש
התפלגה סיעה לפי , תקבע ועדת הכנסת את שם הסיעות החדשות, לפי הצעתן; הסיעה החדשה שבה רוב חברי הסיעה שהתפלגה, רשאית להמשיך לשאת את שם הסיעה, ואם התפלגה לסיעות שוות בגודלן — תיחשב הסיעה החדשה שעמה נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כסיעה שבה רוב החברים; חדל חבר הכנסת האמור לכהן כחבר הכנסת או להימנות עם הסיעה שהתפלגה — יבוא במקומו לעניין זה הבא אחריו באותה רשימת מועמדים
הכנסת כרשות מחוקקת
תמכה הממשלה בהעברת ההצעה לוועדת הכנסת או לא נקטה עמדה, כאמור בסעיף קטן ה , רשאי אחד מחברי הכנסת הנוכח במליאה, כפי שיקבע יושב ראש הישיבה, להציע להסיר את ההצעה מסדר היום ולנמק את התנגדותו להצעה במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות; קיבל אחד מחברי הכנסת רשות דיבור כדי לנמק את התנגדותו להצעה אך בדבריו תמך בה, יפסיקנו יושב ראש הישיבה וייתן רשות דיבור לחבר כנסת אחר המבקש להתנגד להצעה
יושב ראש הכנסת
א בסעיף זה — "הליכים פליליים" — כהגדרתם בסעיף 7 א ; "ועדה" — 1 הוועדה לבחירת דיינים שלפי סעיף 6 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955; 2 ועדת המינויים שלפי סעיף 4 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961; 3 ועדת המינויים שלפי סעיף 11 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962; 4 הועדה לבחירת שופטים שלפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה
בעלי התפילה: הגבאים יכינו לוח זמנים מעודכן של תפילות הימים הנוראים ובציון שמות החזנים, שיפורסמו לא מאוחר משבועיים לפני ראש השנה הגבאים ישתדלו לקיים קריאת תהילים ביום זה הן למבוגרים והן לילדים
הוראות סעיף 25 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שמכהן כיועץ המשפטי לכנסת ביום תחילתו של חוק זה ואילך, החל ביום תחילת כהונתו בתפקיד תיקון מס' 25 מיום 10

ו על סדרי הדיון בוועדת הכנסת יחולו הוראות תקנון הכנסת בעניין קביעת חסינות או נטילת זכות מחבר הכנסת.

26
יושב ראש הכנסת
א היועץ המשפטי לכנסת יתמנה על ידי יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, מבין המועמדים שעליהם המליצה הועדה הציבורית שמונתה לפי הוראות סעיף 20, בהתאם להליכים שנקבעו בחוק זה
הכנסת
א ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לפרק ט', ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו
תקנון הכנסת מתחדש
במקרה של שיעור קודם ערבית, יש לומר קדיש על ישראל ומיד "והוא רחום"