הנץ החמה. תפילת ותיקין

בשנה זו תש"ס , החלטנו להדפיס זמני הנץ והשקיעה לכל ימי השנה אע"פ שיש בימים מסוימים, או אפילו בכל ימי השנה, הסתרים קרובים כנ"ל, ויתכן שזמנים אלו לא מדויקים מספיק כמו כן, ניתן ל מזמן זה
למעשה, ברוב היישובים בארץ ישראל, לפחות אחד מהאופקים האמורים, במזרח או במערב, מוסתר ע"י הסתרים קרובים למדי, שלרוב הפוסקים אין להתחשב בהם לענייני קביעת הזריחה והשקיעה הנראים עיין בספר הנברשת עמ' ד-ו, ובשו"ת אגרות משה או"ח סי' צז עמ' קנז, ועוד וגם רב אלפס ז"ל פסק כדפרישית

ופי' ייראוך עם שמש היינו ק"ש כלומר יקבלו עליהם עול מלכות שמים.

16
תפילת ותיקין
לאור תצפיות אלו אנו מעריכים שאי הדיוק בלוח הנוכחי הוא לא יותר מכדי רבע דקה ברוב הגדול של ימי השנה ציור ג'
Rosh on Berakhot 1:10
י"ל דהך זימנא נקבע להמון העם שאינם יכולין להקדים ולמהר כוותיקין ואם תאמר והא לעיל אמר ר"ש בן יוחי משום ר"ע פעמים שאדם קורא קריאה אחת קודם הנץ החמה ואחת אחר הנץ החמה ופסיק ריב"ל הלכתא כוותיה אלמא תחלת זמן קריאה של יום הוי אחר הנץ החמה כמתני' דיומא
הנץ החמה
בפוסקים נחלקו האיך נמדדים השעות לעניין זה
המשכים לומר סליחות, מדוע צריך לברך ברכות התורה לפני אמירתן אף שאומרן דרך תחנונים? מנחה גדולה - אפשר להתפלל חצי שעה זמנית לאחר חצות היום בס"ד שלום, שמעתי היום מישהו שקרא הלכה מתוך המשנה ברורה והוא אומר הנץ החמה בקמץ באות ה"א
כך גם נהגנו לגבי לוחות חי של העולם אכן כן פסק המ"א באו"ח סי רל"ג ס"ק ז' בשם הדרכי משה וזה לשונו הד"מ: מהרי"ל היה מתפלל מנחה בשעת הדחק סמוך לצ"ה ואמר אע"פ שנראה בעיר לילה מ"מ עדיין יום הוא כמ"ש ר"י יהא חלקי ממכנסי שבת בטבריא עכ"ל הד"מ, וע"ז כתב המ"א שם וז"ל: וזהו דווקא בעיר שבתיה גבוהין או שיושבת בעמק עכ"ל

הוא ראה ילד קטן מקסים עם שיער מתולתל משחק איתו במגרש המשחקים, על השקופיות והנדנדות.

הנץ החמה
הנץ החמה - זמן לתפילה או לקריאת שמע מחלוקת רבותינו הראשונים האם זמן "הנץ החמה" נאמר לענין תחילת התפילה כוותיקין, או לענין זמן חיוב קריאת שמע
ה
מאידך דעת הגרי"ש אלישיב אשרי האיש ח"ג פי"ג אות ז שאין להתחיל אפילו 'אשרי' קודם חצות, כדי שיאמרו בעת רצון
ה
ידוע בעניין הפשט בפרק איזהו מקומן או הקטר חלבים פרק ראשון של ברכות וכד' שהניקוד המקובל הוא ה' סגולה, וכן גם בסידורים הספרדיים
ומודה אביי דתחלת זמן קריאה הוא משיכיר בין תכלת ללבן כסתמא דמתניתין ונמשך הזמן בשלש שעות כדמוכח לקמן בסוף מי שמתו ברכות דף כב: דקתני מתני' ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא יהא הנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא זהו מנהג על פי ה, המיוסד על זמן ראיית הכוכבים בפועל שהוא 30—40 דקות לאחר השקיעה
וכן דייק מלשון השולחן ערוך שעיקר ותיקין הוא מפני התפילה, וצריך לסמוך גאולה לתפילה ולהתפלל בהנץ החמה" אי נמי לא פסיק ריב"ל כר' שמעון אלא במה שסובר שקודם הנץ החמה יוצא בשל לילה כדאמר לעיל דלאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא זוגא דרבנן דאישתכור וכו'

בגלל חומרת השבת נוהגים לחשוש לשיטת הספר יראים שהשקיעה קודמת לזמן שהחמה מתכסה מהעין.

22
ו
סוף זמנה הוא בסוף שלוש
הנץ החמה
המטרה של לוחות אלה הוא להעניק את האפשרות הזו לקהילות יהודיות נוספות
הנץ החמה
המשתמשים בשיטה זו מחשבים את עלות השחר כשהחמה נמצאת 16