ברכה אחרונה על מזונות. ברכה מעין שלש

האוכל סעודה משביעה, למרות שלא אכל לחם, בדיעבד, גם אם עברו כמה שעות, כל עוד הוא מרגיש תחושת שובע חייב לברך ואם אכל מזונות ואורז, נחלקו הפוסקים אם ברכת 'על המחיה' תפטור את האורז
בעוד שבתוספתא אין ייחוד לברכה זו והיא אחת מ"ברכות המינים", מימרת רב ושמואל שיבצה את הברכה בתוך מערך היוצאים מן הכלל של "ברכות הפירות", והברכה מתייחדת לעומת מערכת זו במטבע ברכה מיוחד ושונה לכן התוספתא מזהה את דגן ואורז כ'מזון', היות ושני אלו, עתירי הפחמימות, מהווים מרכיב עיקרי בתפריט המזון האנושי

כמו כן מברכים שהכל גם על 'כמהין ופטריות', למרות שהן גדלות על גבי האדמה, מאחר והן לא יונקות את החיות שלהם מהאדמה אלא רק מהלחות שבאוויר.

23
ברכה אחרונה
מאכל מאורז — אורז תפוח, פריכיות אורז, פתיתי אורז מה מברכים: כל מאכל העשוי מאורז והאורז ניכר בבירור, ברכתו "מזונות"
בורא מיני מזונות (א)
סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש
ברכה אחרונה
ולדעת גר"ז וחת"ס, דברי הרמב"ם לעניין איסור בלבד, אבל לגבי ברכה אחרונה יסכים לראב"ד, שאם שתה בכדי 'אכילת פרס', צריך לברך
האוכל חטים שלמים קלויים או שלוקים — מברך ברכה ראשונה "בורא פרי האדמה" ולדעת הראב"ד גם אם שתה בכדי שיעור 'אכילת פרס' נענש שביתת העשור ב, ד, מאכלות אסורות יד, ט, תרומות י, ג
ואם שכח ולא הזכיר, יצא ידי חובה נוסף על כך, צריך שתהיה האכילה או השתיה בתוך שיעור זמן שתהיה האכילה או השתיה מצטרפות זו לזו

בטור רח, י, לבה"ג אומרים "ונאכל מפריה ונשבע מטובה", ואילו לסמ"ג אין אומרים, "שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה אלא לקיים המצוות התלויות בה", וכך נהג הרא"ש.

6
ברכה מעין שלש
וכפי שלמדנו בהרחבה בעניין ברכת המזון ד, א-ד , לאחר שאדם אכל ושבע, הוא עלול להתגאות ולהיסחף אחר התאווה והחומרנות
לוח הברכות
ראה: תוספתא כפשוטה לברכות, עמ' 61, הסבר לשורה 20
שאלה: כשאוכל אדם פירות משבעת המינים, ואכל עמהם מיני מזונות, איזו ברכה אחרונה עליו לברך? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ומעתה עלינו לדון כיצד יש לנהוג כאשר אכל אדם עוגה בשיעור כזית, ואכל גם פירות משבעת המינים כשיעור, וגם שתה רביעית יין, כיצד יעשה, האם יברך על כל מאכל ומאכל ברכה אחרונה בפני עצמו, או שיברך ברכה אחת ויכלול בתוכה את שלושת הענינים, כלומר שיחתום בברכתו "על הארץ ועל המחיה ועל פרי הגפן ועל הפירות"