צבירת ימי מחלה. מחלת העובד

בכל מצב כדאי לטפל במצב בשיתוף עם חברת הסיעוד שם בטח חשב השכר יעזור וינחה אתכם לגבי הניירת והתהליך עקב מחלה נעדר העובד מיום א' ועד יום ג' בשבוע שלאחר מכן
לכן יש לפנות לביטוח הרפואי ולבדוק מה הכיסוי הביטוחי לעניין זה במקרה שהיה העובד מועסק שישה ימים בשבוע, אזי היו מנכים לו 9 ימי מחלה, בשל היעדרות מ-9 ימי עבודה בפועל למעט יום שבת

פדיון זה הינו רק במקומות בודדים ששם הנושא מוגן בהסכם עבודה נוקשה.

24
ימי מחלה לעובדי שמירה ואבטחה (זכות)
יש לוודא עם בית החולים שאכן העובדת לא תוכל לשוב בתוך זמן קצר לעבודה
חופשה ללא תשלום (זכות)
העובדת קיבלה פריצת דיסק בזמן שקילחה את אמי, הנחתי אותה בהמלצתכם לתבוע את ביטוח לאומי ועלי להוכיח כי אין רשלנות מצדי ואני שואלת אז היכן נכנסים לתמונה חברת כח אדם? יחד עם זאת, בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א — 1951, די שעובד יעבוד 200 ימים בשנה, על מנת שיהיה זכאי לקבל את מלוא תקופת החופשה הנקובה בחוק חופשה שנתית
חופשה ללא תשלום (זכות)
עובדים עם ותק נמוך יותר יצברו 1
לאחר מיצוי ימי המחלה תוכל לפנות העובדת לביטוח הלאומי לתשלום שכרה לשאלות ותשובות בנוגע לסיום תקופת החל"ת עקב שיבה לעבודה, פיטורים או התפטרות
בכל מקרה לא ניתן לשלם לעובד תשלום הנמוך מזה הקבוע בחוק בתקנון שירות עובדי ההוראה עוגנה זכותם של עובדים אלה לגרור ימי מחלה ממעסיק למעסיק ולקבל פיצוי בגין ימי המחלה הבלתי מנוצלים

הנתבע הוסיף כי תחולתו של התקנון הינה על עובדי ההוראה בלבד, והיות והתובע לא דורג ככזה, דין תביעתו להידחות.

הפחתת צבירת ימי מחלה
באפשרות המעסיק לבחור האם לאפשר לעובד לפדות את ימי המחלה אשר לא נוצלו בתשלום
דמי מחלה
הזכות לדמי מחלה- לפי סעיף 2 לחוק
האם ניתן לצבור ימי מחלה וכמה?
האם לעובד שצבר 90 ימי מחלה צריך להפסיק את הצבירה בתלוש השכר? במקרה דנן, התובע כאמור כלל לא היה עובד הוראה
צבירת ימי מחלה ופיטורין על מעסיק אשר עובדו חלה לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד - מעסיק צבירת חופשה ימי היעדרות עקב מחלה אינם נחשבים כימי עבודה המזכים את העובד בצבירת חופשה, שכן עובד צובר ימי חופשה רק עבור ימי עבודה בפועל
עובד במשכורת- תקופת המחלה הנה כל ימי מחלתו כולל שישי, שבת וחגים כלומר לפי ימים קלנדרים החוק בישראל קובע כי צבירת ימי חופשה ניתן לפדיון בסיום יחסי ההעסקה של העובד עם מעסיקו, על פי סעיף 13 בחוק חופשה שנתית

אין פדיון ימי מחלה, כלומר אם העובד לא חלה בעת העסקתו ונסתיימו יחסי עובד מעביד אין משמעות לימי המחלה שעמדו לזכותו.

21
חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית (מושג)
דמי מחלה ממספר מקורות בסעיף 12 א לחוק נקבע הסדר באשר למצב בו זכאי העובד לדמי מחלה ממספר מקורות, הסעיף קובע כי במקרה והיה העובד זכאי לדמי מחלה הן לפי חוק זה והן לפי תנאי העבודה המוסכמים בינו לבין מעבידו או הנהוגים במקום עבודתו, יהיה זכאי לדמי מחלה לפי אחת מהעילות האמורות לפי בחירתו
ימי מחלה (זכות)
צבירת ימי חופש + ימי מחלה
כלומר, המעסיק יהיה חייב להציג הוכחה לכך בדמות פנקסי שכר וחופשה שחוק הגנת השכר מחייב אותו לנהל שהוא אפשר לעובד לנצל את ימי החופש שלו, ואילו העובד נמנע מיציאה לחופשה ביוזמתו הוא מסיבות שהיו בשליטתו ואינן מצדיקות צבירת ימי חופשה לשם פדיונם